แพทย์ใช้ทุน ปีที่ 3

 

แพทย์ใช้ทุน ปีที่ 3 [2561]

 

 

พญ.กวิสรา  กระแสเวส

 

 

 

 

นพ.เสฎฐวุฒิ  เรืองศิรินุสรณ์

 

 

 

นพ.หฤษฎ์  ทองวิทูโกมาลย์

 

 

นพ.ทินวัฒน์  วินัย

 

 

 

 

พญ.จุฑามาศ  ไพโรจน์ 

 

 

นพ.ภาณุพงศ์  โปธา

 

 

 

นพ.ธีรเจต  กิตติภูมิ

 

 

 

พญ.ธันย์สิตา  กมลศรีพัฒน์

 

 

นพ.สุวิจักษณ์  ถิ่นว่อง

 

 

พญ.วณิชชา  จันทร์หลวง

 

 

 

พญ.ภิรมยา  ใจบุญ