แพทย์ใช้ทุน ปีที่ 2

 

แพทย์ใช้ทุน ปีที่ 2 [2561]

 

 

นพ.ณภัทร  นพรัตน์ไกรลาศ

 

 

 

 

 

พญ.กนกกาญจน์  ภิญโญพรพาณิชย์

 

 

 

 

นพ.พาวุฒิ  กำไร

 

 

 

พญ.ณัฐนิชา  สุนทรเลขา

 

 

 

 

พญ.พิชชาพร  ผุดผ่อง

 

 

พญ.กรกนก  ไตรรัตนาภา

 

 

 

 

พญ.หฤทชนัน  มาลัยรุ่งสกุล

 

 

 

 

นพ.เอกภัทร์  โภคสิริ

 

 

 

นพ.ธนภัทร  กัลยาวุฒิพงศ์

 

 

 

นพ.พิภู  ถาวรชีวิน

 

 

 

 

นพ.วีรพล  ทั้งไพศาล