แพทย์ใช้ทุน ปีที่ 1

 

แพทย์ใช้ทุน ปีที่ 1 [2561]

 

 

นพ.จารุกิตติ์  มงคลชัยอรัญญา

 

 

 

 

พญ.พรพิมล  เรือนคำ

 

 

 

 

พญ.กชกร  แก้วบุตร

 

 

 

นพ.นรากร  หมื่นตาบุตร

 

 

 

 

นพ.นวพล  ชาติกุล

 

 

พญ.วสุนทรา  กุศลมหาโชค

 

 

 

 

พญ.สายขวัญ  โตวชิราภรณ์

 

 

 

 

พญ.อาทิตยา  หลวงนรา

 

 

 

นพ.ธนวัฒน์  อรรถชัยพานิช

 

 

 

นพ.พีรวัส  ภูวัตณัฐสิทธิ์

 

 

 

 

นพ.เฉลิมเกียรติ์  การสุทธิวิวัฒน์

 

 

นพ.รัตน  วีระเสถียร (Hemato)