โทร. 053-935478
จุฑารัตน์ ประภารัตนะพันธ์
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์