เนื้อหา

แพทย์ใช้ทุน ปีที่ 1

 

แพทย์ใช้ทุน ปีที่ 1 [2561]

 

 

นพ.จารุกิตติ์  มงคลชัยอรัญญา

 

 

 

 

พญ.พรพิมล  เรือนคำ

 

 

 

 

พญ.กชกร  แก้วบุตร

 

 

 

นพ.นรากร  หมื่นตาบุตร

 

 

 

 

นพ.นวพล  ชาติกุล

 

 

พญ.วสุนทรา  กุศลมหาโชค

 

 

 

 

พญ.สายขวัญ  โตวชิราภรณ์

 

 

 

 

พญ.อาทิตยา  หลวงนรา

 

 

 

นพ.ธนวัฒน์  อรรถชัยพานิช

 

 

 

นพ.พีรวัส  ภูวัตณัฐสิทธิ์

 

 

 

 

นพ.เฉลิมเกียรติ์  การสุทธิวิวัฒน์

 

 

นพ.รัตน  วีระเสถียร (Hemato)

 

 

 

แพทย์ใช้ทุน ปีที่ 2

 

แพทย์ใช้ทุน ปีที่ 2 [2561]

 

 

นพ.ณภัทร  นพรัตน์ไกรลาศ

 

 

 

 

 

พญ.กนกกาญจน์  ภิญโญพรพาณิชย์

 

 

 

 

นพ.พาวุฒิ  กำไร

 

 

 

พญ.ณัฐนิชา  สุนทรเลขา

 

 

 

 

พญ.พิชชาพร  ผุดผ่อง

 

 

พญ.กรกนก  ไตรรัตนาภา

 

 

 

 

พญ.หฤทชนัน  มาลัยรุ่งสกุล

 

 

 

 

นพ.เอกภัทร์  โภคสิริ

 

 

 

นพ.ธนภัทร  กัลยาวุฒิพงศ์

 

 

 

นพ.พิภู  ถาวรชีวิน

 

 

 

 

นพ.วีรพล  ทั้งไพศาล

 

 

 

 

 

 

 

แพทย์ใช้ทุน ปีที่ 4

 

แพทย์ใช้ทุน ปีที่ 4 [2561]

 

 

นพ.ชุติเทพ ทีฆพุฒิ

 

นพ.กานต์  พงษ์สุวรรณ

นพ.นนทกร  ฮันตระกูล

พญ.สลิล  กีรติกานนท์

 

 นพ.วสุวิช  วันไชยธนวงศ์ 

 

นพ.วิศรุต  ศุภรัตน์ภิญโญ

 

พญ.ศุพรทิพย์  หินทอง

 

นพ.จอมชัย  ลือชูวงศ์

นพ.ชัชนนท์  กัมทรทิพย์

 

 

 

นพ.ณัฐภัทร  รุจีรไพบูลย์

 

 

 

แพทย์ใช้ทุน ปีที่ 3

 

แพทย์ใช้ทุน ปีที่ 3 [2561]

 

 

พญ.กวิสรา  กระแสเวส

 

 

 

 

นพ.เสฎฐวุฒิ  เรืองศิรินุสรณ์

 

 

 

นพ.หฤษฎ์  ทองวิทูโกมาลย์

 

 

นพ.ทินวัฒน์  วินัย

 

 

 

 

พญ.จุฑามาศ  ไพโรจน์ 

 

 

นพ.ภาณุพงศ์  โปธา

 

 

 

นพ.ธีรเจต  กิตติภูมิ

 

 

 

พญ.ธันย์สิตา  กมลศรีพัฒน์

 

 

นพ.สุวิจักษณ์  ถิ่นว่อง

 

 

พญ.วณิชชา  จันทร์หลวง

 

 

 

พญ.ภิรมยา  ใจบุญ