เนื้อหา

แพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 1

 

แพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 1 [2561]

 

 

พญ.อ้อมใจ  วงศ์ขัติย์

 

 

 

พญ.ขวัญสุรางค์  รัตนจันทร์

 

พญ.ณัฐฑ์นันท์  ตาเจริญเมือง

 

 

พญ.วลัยกร  คำเขียว

 

 

นพ.วรวุฒิ  วรวุฒิวิทยา

 

พญ.วรรณวลียา  ธงทอง

 

 

 

นพ.สราวุธ  เศรษฐสมบูรณ์

 

 

 

พญ.หริยา  รัตนสกล

 

 

นพ.พงศกร  สุตินกาศ

 

 

 

พญ.สริตา  มุกุระ

 

 

 

พญ.พิมชนก  ชิตนวคุณ

 

 

 

นพ.กฤษฎา  วิชาเจริญ

 

 

พญ.ปรัชญ์หทัย  ชิตไทสง

 

 

 

พญ.มาลียา  พีระประสมพงศ์

พญ.สุภาพร  ตั้งคติธรรม

พญ.สุชาดา  อินทร์ยา

นพ.ไพรัชณ์  ตั้งจารุพงศ์สกุล

นพ.สืบสกุล  ธรรมขันธ์

 

 

 

พญ.นยนันท์  ปริญญโรจน์ (Skin)

 

 

 

นพ.ภคพล  วัฒนธรรม (Onco)

 

 

 

พญ.ศตพร  ภาคีชีพ (Neuro)

 

 

 

พญ.สุชาดา  สังเพ็ชร (Neuro)

 

 

 

นพ.ธีรฉัตร  พรรณเชษฐ์ (Hemato)

 

 

 

แพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 2

 

แพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 2 [2561]

 

 

นพ.กัมปนาท  นาสิทธิ์

 

 

 

นพ.กิตติธัช  พงษ์พันธุ์

 

นพ.กิตติศักดิ์  ต้ังจิตเพียรวิทย์

 

 

นพ.จิรวัฒน์  ภู่พานิชเจริญกูล

 

 

พญ.จิริณี  เนตรสุวรรณ

 

นพ.ชวยศ  หาญหิรัญ

 

 

 

นพ.โชฎก  พรหมแสนจันทร์

 

 

 

พญ.ณัฐธิดา  มะโนรส

 

 

นพ.ธัชพล  รัตตานนท์

 

 

 

นพ.ปิยะณัฐ  ธนัญชัย

 

 

 

พญ.ภัสวรัญชญ์  แถลงศรี

 

 

 

นพ.ภาษา  สุขสอน

 

 

 

นพ.ภูมิพัฒน์  โล่ห์สุริยะ

 

 

 

พญ.เยาวลักษณ์  ช่างรัตนกร

นพ.วิทวัส  แสนมา

นพ.สิทธิพงษ์  ระย้าแก้ว

นพ.วสุชล  ชัยชาญ (ลป)

พญ.เมธาวี  เอี้ยงกุญชร (Onco)

 

 

 

 

แพทย์ประจำบ้าน สาขาตจวิทยา

 

แพทย์ประจำบ้าน สาขาตจวิทยา [2561]

 

 

ปีที่ 2

 

 

 

พญ.ศิรินดา  แจ่มจรรยา

 

 

 

 

 

 

 ปีที่ 3 

 

                                                                                                                                  

พญ.กุลวดี  เหล่าสกุล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 3

 

แพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 3 [2561]

 

 

พญ.จตุพร  วันไชยธนวงศ์

 

 

นพ.ภาคภูมิ  ดุสิตากร

พญ.ณิชาภา  นันทขว้าง

 

พญ.อวัสดา  อย่างเจริญ

 

พญ.ศณัฏฐา  พรมพิทักษ์

นพ.ฤทธพล  มณีธนวัฒน์

 

 

นพ.อดิศักดิ์  ชัยศรีมา

 

 

นพ.นนท์  พิพิธสมบัติ

 

นพ.ปรีชาพัทธ์  ลภัสภัคคณุตม์

 

 

พญ.นันทพร  นาวารวงศ์

 

 

นพ.คามิน  สุทธิกุลบุตร

 

 

พญ.อภิจารวี  สุริยะ

 

 

พญ.ภานุมาศ  คำเขื่อน

 

 

นพ.เด่นชัย  ชัยสวัสดิ์ (ลป)

 

 

 

 

 

 

 

แพทย์ประจำบ้าน สาขาโรคเลือด

 

แพทย์ประจำบ้าน สาขาโรคเลือด [2561]

 

 

ปีที่ 2

 

นพ.ธนกฤต  ปิยเจริญกิจ

 

 

 

 

 

 

 

พญ.ชลธรา  พงศานานุรักษ์

พญ.ญาณิกา  จินดาไมล์

 

 

 

 

 

 

พญ.มนต์สิกานต์  เสมมหาศักดิ์กุล