เนื้อหา

ภาพกิจกรรมงานสัมมนาวิชาการสำหรับอาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ 2559

 

งานสัมมนาวิชาการสำหรับอาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์

เรื่อง การต่อยอดนวัตกรรมสู่ความยั่งยืนของภาควิชาอายุรศาสตร์

วันที่  11 สิงหาคม  2559

ณ โรงแรมวิรันดาเชียงใหม่รีสอร์ท ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

 

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมการทำบุญภาควิชาอายุรศาสตร์ประจำปี 2558

การทำบุญภาควิชาอายุรศาสตร์ และพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส

วันที่ 24 เมษายน 2558

ณ ห้องประชุมชาญ สถาปนกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์

 

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมการสัมมนาเจ้าหน้าที่ภาควิชาอายุรศาสตร์ 2558

 

การสัมมนาเจ้าหน้าที่ภาควิชาอายุรศาสตร์ การพัฒนางานประจำปี 2558 (OD)

เรื่อง การปฏิบัติตามนโยบายยุทธศาสตร์ของภาควิชาอายุรศาสตร์

วันที่ 5 กันยายน 2558

ณ วิรันดาเชียงใหม่รีสอร์ท (Veranda Chiang Mai The High Resort) อ.หางดง จ.เชียงใหม่

 

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมการสัมมนาวิชาการสำหรับอาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ 2558

 

การสัมมนาวิชาการสำหรับอาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์

เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของภาควิชาอายุรศาสตร์

วันที่ 13-14 สิงหาคม 2558

ณ ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

 

ภาพกิจกรรม

ภาพงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2558

 

งานแสดงมุทิตาจิตแก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาควิชาอายุรศาสตร์ และเจ้าหน้าที่งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ 

จะครบเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2558 

วันที่ 23 กันยายน 2558

ณ ห้องประชุมช้ัน 15 อาคารสุจิณโณ

 

ภาพกิจกรรม