เนื้อหา

อดีตอาจารย์อายุรศาสตร์

1. นพ.ชาญ  สถาปนกุล

2. นพ.บุญธรรม  สุนทรเกียรติ

3. นพ.ประภาษ  ศรทัตต์

4. นพ.หัชชา  ณ บางช้าง

5. พญ.ฉันทนา (จุลลัษเสฐียร)  เมทโธลด์

6. พญ.บุญหลง  ศิวะสมบูรณ์

7. นพ.จรวย  ศรีทอง

8. พญ.กาญจนา  เชี่ยวชาญวิทย์

9. พญ.พูนศรี (สถิรแพทย์)  ธรรมาสถิตย์

10. นพ.มุนี  แก้วปลั่ง

11. พญ.พวงทอง  ชุตาภา

12. นพ.โอภาส  ชุตาภา

13. นพ.ชุมนุม  พรหมขัติแก้ว

14. นพ.ศิริวัฒน์  ชูจิตารมย์

15. นพ.นิกิตต์  สำรวจรวมผล

16. นพ.บุญสม  มาร์ติน

17. พญ.รังสี  พรพิบูลย์

18. พญ.ภัทรา (ทองวรินทร์)  คูระทอง

19. นพ.สุราษฎร์  สินอาษา

20. นพ.เกษม  วัฒนชัย

21. นพ.สุขุม  รังคสิริ

22. พญ.นพรัตน์  เปรมัษเฐียร

23. นพ.ดุสิต  ชุ่มภิรมย์

24. พญ.พาณี  สุทธิพันธ์

25. นพ.จิระพันธ์  สมทรัพย์

26. นพ.ประสิทธิ์  กีรติกานนท์

27. พญ.สุภาณี  ศุกระฤกษ์

28. พญ.กรองกาญจน์ (มังคละพฤกษ์)  ทัศนาญชลี

29. Dr. Roy J. Korn

30. Dr. Marvin J. Colbert

31. นพ.พินิจ  ลิ้มสุคนธ์

32. นพ.จำลอง  ดิษยวณิช

33. พญ.นพมาศ  โรจนเสถียร

34. พญ.บุญสม  ชัยมงคล

35. นพ.กิติรัตน์  ดิลกพานิชย์

36. นพ.เจริญ  ภานุสาสน์ 

37. นพ.ภิญโญ  หอศิลป์

38. นพ.กำพล  กลั่นกลิ่น

39. นพ.วชิระ  โมกมล

40. พญ.พรทิพย์  สงวนมิตร

41. พญ.ประคอง  วิทยาศัย

42. นพ.อุคร  ศรีวัฒน์

43. พญ.ผาณิต  ศรีวัฒน์

44. นพ.เกรียงศักดิ์  เจียมศรีพงษ์

45. นพ.สุชีพ  ปิยะศิริศิลป์

46. นพ.จิตร  จิรรัตน์สถิต

47. นพ.อานนท์  แมนมนตรี

48. พญ.กรรณิการ์  พรพัฒน์กุล

49. นพ.วินัย  สุริยานนท์

50. นพ.เกษตร  ฉิมพลี

51. นพ.ธีระ  ศิริสันธนะ

52. นพ.สมชาย  หรรษคุณาชัย

53. ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์  นันทจิต

54. ศ.คลินิก นพ.องอาจ  ไพรสณฑรางกูร

55. พญ.ศิวาพร  จันทร์กระจ่าง

56. ศ.คลินิก นพ.วัฒนา  นาวาเจริญ

57. ศ.นพ.อภิชาต  สุคนธสรรพ์

58. รศ.นพ.ชาติชาย  กว้างสุขสถิตย์

59. ผศ.นพ.หนึ่ง  เอกมหาชัย

60. รศ.พญ.อัมพิกา  มังคละพฤกษ์

61. อ.นพ.ธนวัฒน์  เบญจานุวัตรา