เนื้อหา

อดีตหัวหน้าภาควิชา

ศ.นพ.ชาญ  สถาปนกุล

พ.ศ.2504 - 2518

รศ.นพ.มุนี  แก้วปลั่ง

พ.ศ.2518 - 2522

รศ.พญ.บุญหลง  ศิวะสมบูรณ์

พ.ศ.2522 - 2524

ศ.นพ.ชาญ  สถาปนกุล

พ.ศ.2524 - 2527

รศ.พญ.บุญหลง  ศิวะสมบูรณ์

พ.ศ.2527 - 2534

ศ.นพ.กำพล  กลั่นกลิ่น

พ.ศ.2534 - 2537

รศ.นพ.ธีระ  ศิริสันธนะ

พ.ศ.2537 - 2541

ผศ.พญ.ศิวาพร  จันทร์กระจ่าง

พ.ศ.2541 - 2545

ผศ.นพ.องอาจ  ไพรสณฑรางกูร

พ.ศ.2545 - 2549

รศ.นพ.วีระศักดิ์  นาวารวงศ์

พ.ศ.2549 - 2554

ศ.นพ.อภิชาต  สุคนธสรรพ์ พ.ศ.2554 - 2557
รศ.พญ.อัมพิกา  มังคละพฤกษ์ พ.ศ.2557 - 2559
ศ.นพ.ชายชาญ  โพธิรัตน์ พ.ศ.2559 - 2561